Disclaimer

Identiteit van de onderneming

Naam: GTB VZW
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel: Kongostraat 7, 9000 GENT
Ondernemingsnummer: 0894.570.127
BTW-nummer: BE0894.570.127
E-mail: i212811766n1679942418f952198881o1042527462@939039697g504006791t69344872b1783828959.796968126b941402998e565200134
Website: www.gtb.be

Definities

 • Onderneming: de onderneming GTB vzw, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het artikel 1.
 • Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de website ‘Start to Can’.

Gebruik van de website Start to Can

 • Start to Can is in ontwikkeling met het oog op jongeren om de overgang van school naar werk te faciliteren, maar kan zeker ook breed ingezet worden bij jongeren in het algemeen en in verschillende contexten zoals onderwijs, sociale context, vrije tijd, jeugdwerking, enzovoort.
 • Door met deze website aan de slag te gaan, worden jongeren aangespoord tot zelfreflectie en zelfrealisatie omtrent ‘wat wil ik – wat kan ik – wat ga ik doen’. Ze worden geheel vrijblijvend aangezet om via oefeningen, tips en informatie verschillende vaardigheden beter te ontwikkelen, hun doelen, sterktes en uitdagingen te formuleren en via oefeningen leren ze om sterker in het leven te staan.
 • Deze online tool is preventief en kan niet als therapie worden aangemerkt. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient tijdig initiatief te nemen om elders actief hulp te zoeken wanneer hij hiertoe de noodzaak voelt, of indien hij zich in een crisissituatie bevindt.
 • In deze fase is de Start To Can web-applicatie in een testonderzoek met als einddatum 31/12/2021. Op basis van de testresultaten zal de inzetbaarheid van de ‘STC-tool’ verder afgestemd worden. In de testfase wordt de STC-tool aangeboden door GTB en de school als testomgeving. GTB is hierbij de verwerkingsverantwoordelijke. Er wordt op geen enkele wijze verbinding gemaakt met de elektronische dataverwerking noch met het leerlingvolgsysteem van de school. De leerling beslist zelf of bepaalde uitkomsten, inzichten gedeeld worden met de leerkracht, bemiddelaar en/of coach.

Aanvaarding algemene voorwaarden en gegevensverwerking

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen GTB vzw en de leerling. Door gebruik te maken van de website verklaart de student zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De gebruiker beseft ook dat het gebruik van de website impliceert dat hij bepaalde socio-demografische informatie dient mee te delen aan de onderneming, dewelke betrekking kan hebben op de persoon van de gebruiker. De gebruiker stemt door gebruik te maken van deze website in met de verwerking van deze gegevens, overeenkomstig de privacyverklaring. De gebruiker is niet verplicht zijn burgerlijke identiteit op te geven om de STC-tool te kunnen gebruiken.
 • Indien de gebruiker zijn/haar sociodemografische gegevens niet naar waarheid wenst op te geven dan dient hij zich te weerhouden van het gebruik van deze website. Hetzelfde geldt indien de gebruiker de onderneming niet de toestemming wenst te verlenen voor de verwerking van zijn gegevens.
 • Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring worden de gebruiker ter beschikking gesteld via de website. Zij worden tevens voorafgaandelijk meegedeeld aan de registratie voor het gebruik van de website.
 • Voor alle gegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring.

Aansprakelijkheid van de onderneming

 • De informatie op Start to Can werd met gepaste zorg samengesteld. De gebruiker aanvaardt echter dat de onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade die het resultaat zou kunnen zijn van het gebruik van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.
 • De gebruiker erkent dat de onderneming voor de hosting van de website beroep doet op een derde partij. De onderneming is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van problemen die de toegankelijkheid en beschikbaarheid van Start to Can betreffen en het gevolg zijn van de hosting door de derde partij.

Intellectuele eigendom

 • De website Start to Can is eigendom van het partnerschap GTB vzw - Pulso Europe BV en UCLL, maar alle functionaliteiten zowel naar inhoud als naar software zijn openbaar gezien de ontwikkeling met overheidsgelden van het ESF en VFC gebeurt. Na de testfase wordt een protocol opgesteld zodat ook derden kunnen gebruikmaken van de STC-tool.
 • De op de website vervatte informatie, exclusieve eigendom van de onderneming, is gratis te downloaden, kopiëren en af te drukken door de gebruiker. Deze handelingen mogen evenwel slechts worden gesteld voor zover zij gericht zijn op een uitsluitend persoonlijk gebruik van deze informatie.
 • Het is niet toegestaan de op deze website vervatte informatie de vermenigvuldigen of te verspreiden voor enig niet-persoonlijk gebruik, daaronder begrepen commerciëel gebruik. Het is niet toegestaan de broncode van de website door decompilatie of anderszins te achterhalen.

Cookies en hyperlinks

 • Bij het bezoeken van de website Start to Can kunnen “cookies” op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies helpen de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruiker. Uw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwingen te ontvangen alvorens cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.
 • Start to Can maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van de bezoekersstatistieken en helpt een beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Start to Can heeft Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere doelen of diensten van Google of derden. Je vindt meer informatie over privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy
 • Naast de cookies van Google Analytics maakt de website gebruik van een sessie cookie en permanente cookie voor het inlogsysteem van de website. De sessie cookie wordt automatisch verwijderd na het afsluiten van je browser. De permanente cookie wordt gebruikt om je een aantal dagen aangemeld te houden. De permanente cookie kan manueel verwijderd worden via de browserinstellingen, en wordt automatisch verwijderd na 7 dagen of bij het expliciet afmelden.
 • Op de website kunnen hyperlinks staan naar externe websites. De onderneming is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites, gezien zij hierop geen enkele controle kan uitoefenen. De opname van hyperlinks betekent niet dat de onderneming alle elementen goedkeurt die deze sites kunnen bevatten en impliceert geenszins een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Alle rechtsbetrekkingen die tussen de gebruiker en de onderneming ontstaan uit hoofde van het gebruik van de website Start to Can zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht waar deze een ander rechtsstelsel zouden aanduiden.
 • De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent is uitsluitend bevoegd om van enig geschil tussen de onderneming en de gebruiker kennis te nemen. Indien de gebruiker evenwel een consument is in de zin van art. I.1, 1° WER, is de rechter die door de wet is aangewezen bevoegd.