Privacybeleid

Wat we nodig hebben

GTB vzw is een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u als betrokkene ons verstrekt via deze website. De hieronder genoemde types persoonsgegevens geven een overzicht van het soort gegevens die verwerkt worden van u als betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen om onze diensten te verlenen:

  • Identificeerbare persoonsgegevens zoals uw e-mailadres
  • Eventuele vragen of opmerkingen die u ingeeft
  • Desgevallend bij inschrijvingsformulieren meer specifieke socio-demografische gegevens zoals geslacht, opleidingsniveau, geboortedatum en nationaliteit

Omwille van ‘evaluatie-onderzoek naar de inzetbaarheid en/of verder ontwikkeling van de tool’ vragen wij de socio-demografische gegevens waarheidsgetrouw op te geven.

Als gebruiker beslist u zelf welke gegevens u deelt met uw leerkracht, coach of bemiddelaar. Uw leerkracht, coach of bemiddelaar hebben geen toegang tot uw account.

GTB vzw verzamelt uw persoonsgegevens op een van de volgende verwerkingsgronden, afhankelijk van de doeleinden:

  • Nadat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de beoogde doeleinden die beschreven worden op de pagina zelf en / of de privacyverklaring of geïnformeerde toestemming van de geleverde dienst of product. Bij het niet ondertekenen van deze toestemming kan u geen gebruik maken van de Start to Can tool.

Waarom we het nodig hebben

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te kunnen verlenen:

  • Om de toegang tot de web-applicatie en je persoonlijke oefeningen goed te kunnen regelen.
  • Om je bericht te geven tot het stimuleren van je zelfwerkzaamheid in de STC-tool.
  • Om de evaluatie van de STC-tool te kunnen uitvoeren en hierover te rapporteren.

Wat we ermee doen

De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonlijke informatie anonimiseren en de geanonimiseerde informatie verder verwerken voor statistische doeleinden en productverbetering, in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pulso Europe BV gevestigd in Kessel-Lo, België. Hosting en opslag van uw data vindt plaats in de datacenters van:

  • Antwerp Datacenter gevestigd in Antwerp, Belgium
  • Amazon Web Services, Inc. gevestigd in Frankfurt, Duitsland

Geen enkele externe partij heeft toegang tot uw gegevens, tenzij dit specifiek wettelijk verplicht is.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in een geautomatiseerd besluitvormings- of profileringsproces. Desgevallend wordt u hierover duidelijk geïnformeerd alvorens de verwerking van uw persoonsgegevens plaats vindt.

Hoe lang we de gegevens bewaren

Gezien de ontwikkeling van de Start To Can tool gebeurt met ESF-middelen en de overheid hierop een controle kan uitoefenen worden uw gegevens tot 31/12/2033 bewaard en daarna gewist.

Wat zijn uw rechten?

Mocht u van mening zijn dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, of wenst u uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht van inzage, recht op rectificatie, en het recht op gegevenswissing. Als de verwerkingsgrond gebaseerd is op toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, alsook het recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering. Als betrokkene kan u uw rechten uitoefenen door in de eerste plaats contact op te nemen met uw bemiddelaar.

In het geval dat u een klacht wenst in te dienen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, dan kan u de klachtenprocedure volgen op https://www.gtb.be/klachten-feedback

Mocht u nog steeds van mening zijn dat uw persoonsgegevens niet volgens de wetgeving verwerkt werden, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor de dienst die onder deze privacyverklaring valt:

GTB vzw
Kongostraat 7
9000 Gent
Belgium

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via p515005138r1681748655i755609520v588202490a1829584556c2074366612y1766455818@1264684408g2096995099t11245703b1723764659.687257255b1096512643e1282084736 of schriftelijke op het hierboven vermelde adres.